Sissejuhatus – Muinsuskaitse Seltsi arhiivi õppematerjalid

Muinsuskaitse Seltsi kogutud mälestuste kasutamine õppetöös

Tunne Oma Ajalugu portaali alalehel “Lähiajalugu” on võimalik ligi pääseda õppematerjalidele, mis toetuvad Eesti Muinsuskaitse Seltsi arhiivist digiteeritud dokumentidele.

1980. aastate lõpul ja 1990. aastate algul koguti Muinsuskaitse Seltsi initsiatiivil inimestelt mälestusi nende üleelamiste kohta. Suur osa mälestustest said kirja intervjuudena, teised loovutati kirjapandud kujul või pandi kirja tagantjärele, et toimunut tulevaste põlvede jaoks jäädvustada. SA Unitase initsiatiivil mälestused digiteeriti ja need on kättesaadavad Eesti Kirjandusmuuseumi digiarhiivis https://kivike.kirmus.ee.

Mälestus on ajalooallikana äärmiselt väärtuslik, kuna toob esile inimese isikliku ja vahetu, kuigi subjektiivse kogemuse. Seetõttu koostasid ajalooõpetajad SA Unitasele loovutatud digiteeritud arhiivis olevate mälestuste põhjal õppematerjali, et neutraalne ja sündmuse toimumist esitav õpikutekst saaks tuge isikliku üleelamise näol, mis võimaldab paremini toetada õpilaste ajaloolist empaatiat ajaloosündmuste õppimisel, mõista vahetu kogemuse üleelamist allikakatkendi kaudu. Saada aru, mida inimesed tundsid, millelel lootsid, kuidas erinevates olukordades käitusid, milliseid valikuid tegid, kui võimalused olid äärmiselt piiratud või isegi olematud.

Õppematerjali koostajad:
Johanna Bome: Eestlaste valikud Teises maailmasõjas. Küüditamised 1941 ja 1949. Elu vangilaagris.
Kersti Piilma: Pagulased. Põgenemine Rootsi. Humanitaarõiguse rakendamine Teise maailmasõja aegsel Saaremaa. Elu Siberis.
Hanna-Liis Kaarlõp-Nani: Baltisakslased. Lapsed ja noored. Seltsitegevus.
Maarja Tinn: Vabadussõda. Kolhooside rajamine ja elu kolhoosis. Metsavendlus.

Iga teema on avatud üldise kirjelduse, õpetajat toetava tunnikava ja õpilase töölehe kaudu. Tunnikavas on esitatud tegevuste ajaline järgnevus ja meetodite kirjeldus. Töölehte saab täita nii elektrooniliselt kui ka välja printida. Õpppematerjali saab kasutada nii teema õppimiseks kui ka õpiku käsitluse illustreerimiseks.

Mare Oja
Õppematerjali toimetaja
TLÜ Ajaloo Instituut