Lapsepõlve-meenutused: noored

Seos õppeteemaga:

Gümnaasium: Lähiajalugu III, Eluolu ja kultuur;, toetatakse läbivat teemat kultuuriline identiteet ning väärtuspädevuse arengut
Põhikool: 9. klass, Lähiajalugu, Eesti vabariik 1920.−1930. aastail

Märksõnad:

Mälu, minevik, lapsepõlv, laste mängud ja koolielu 1920.−1930. aastail, 1924. ja 1940. aasta sündmused laste mälestustes

Õpitulemused:

Õpilane mõistab mälestuste eripära ajalooallikatena; iseloomustab mälestuste põhjal eluolu ja kultuuri 1920.−1930. aastail, tuues näiteid koolielust, laste mängudest, poliitiliste sündmuste peegeldumisest mälestustes; viib läbi võrdlevad intervjuud pereliikmetega teemal Lapsepõlvemeenutused ja vormistab tulemused kirjalikult esitluse, filmilõigu või kirjaliku kokkuvõttena.