Küüditamised 1941 ja 1949

Seos õppeteemaga:

Lähiajalugu I – Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel IV teema Teine maailmasõda (Eesti Teises maailmasõjas – okupatsioonid, eestlaste valikud); Lähiajalugu III – 20. sajandi arengu põhijooned: Eesti ja maailm III teema Inimsusevastased kuriteod

Märksõnad:

Koonduslaager, töö-ja vangilaager, GULAG, küüditamine, kommunismikuriteod Eestis

Õpitulemused:

Õpilane teab inimsusevastaste kuritegude toimepanemise viise ja nende tagajärgi; mõistab inimsusevastaste kuritegude olemust ning nende taunimise ja vältimise vajalikkust; töötab erinevate allikatega.